Коммерциялық банкілердің қызметі

Коммерциялық банкілердің қызметі
Деятельность коммерческих банков
Банк қызметінің ұстанымдары
Принципы деятельности банка

Банк қызметінің қандай ұстанымдары негізгі іргелі ұстанымдары болып табылады?

Какие принципы банковской деятельности являются основополагающими?

Банк қызметінің негізгі іргелі ұстанымдары:

Основополагающими принципами банковской деятельности являются:

- нақты бар ресурстардың шегінде жұмыс істеу;

- работа в пределах реально имеющихся ресурсов;

- экономикалық дербестік;

- экономическая самостоятельность;

- банкінің өз клиенттерімен өзара қатынасы кәдуілгі нарықтық қатынастар сияқты құрылуға тиіс;

- взаимоотношения банка со своими клиентами должны строиться как обычные рыночные отношения;

- мемлекет коммерциялық банкілердің қызметін реттей алатын экономикалық әдістер.

- экономические методы, которыми государство может осуществлять регулирование деятельности коммерческих банков.

Нақты бар ресурстар шегінде жұмыс істеудің мәні неде?

В чем заключается смысл работы в пределах реально имеющихся ресурсов?

Оның мәні мынада: банк өзінің ресурстары, несиелік салымдары мен басқа да активтері арасындағы мөлшерлік сәйкестікті ғана қамтамасыз етіп қоймай, сонымен бірге банк активтерінің сипаты өзі жұмылдырған ресурстардың ерекшелігіне сай келуіне де қол жеткізуге тиіс дегенді білдіреді. Бұл ең алдымен мерзімге қатысты. Айталық, егер банк қаражатты негізінен қысқа мерзімге тартса, ал оны басым түрде ұзақ мерзімді несиеге салса, онда міндеттемелер (өтемпаздық) бойынша жауап беру қабілеттілігіне қатер төнеді.

Смысл заключается в том, что банк должен обеспечить не только количественное соответствие между своими ресурсами, кредитными вложениями и другими активами, но и добиваться соответствия характера банковских активов специфике мобилизованных им ресурсов. Это относится, прежде всего, к срокам. Так, если банк привлекает средства главным образом на короткие сроки и вкладывает их преимущественно в долгосрочные ссуды, то его способность отвечать по обязательствам (ликвидность) оказывается под угрозой.

Банкілердің экономикалық қызметі не нәрсеге негізделеді?

На чем базируется экономическая деятельность банков?

Кез келген коммерциялық банкінің қызметі экономикалық дербестікке негізделеді, мұның өзі әрі банкінің өз қызметінің нәтижелеріне экономикалық жауаптылығы деген мағынаны білдіреді.

Деятельность любого коммерческого банка базируется на экономической самостоятельности, которая подразумевает и экономическую ответственность банка за результаты своей деятельности.

Экономикалық дербестік нені көздейді?

Что предполагает экономическая самостоятельность?

Экономикалық дербестік:

Экономическая самостоятельность предполагает:

- банкінің меншікті қаражаты мен тартылынды (сырттан тартылған) қаражатын билеу еркіндігін;

- свободу распоряжения собственными средствами банка и привлеченными ресурсами;

- банк қызметін пайдаланушылар мен салымшыларды еркін таңдауын;

- свободный выбор клиентов и вкладчиков;

- банк табысын еркін билеуді көздейді.

- свободное распоряжение доходами банка.

Экономикалық дербестікке банкілер мен банк ұйымдары туралы Қазақстанда қолданылып жүрген заңнамамен кепілдік берілген. Қолданыстағы негізгі заңнамалық құжаттар барлық коммерциялық банкілерге өздерінің қорлары мен табыстарын билеуге экономикалық еркіндік береді. Банкінің салықтарды төлегеннен кейін өзінің билігінде қалған пайдасы акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес бөлінеді. Өзінің міндеттемелері бойынша коммерциялық банк өзіне тиесілі барлық қаражатпен және өндіріп алынуы мүмкін мүлікпен жауап береді. Өзінің операцияларынан болатын барлық қатерді коммерциялық банк өз мойнымен көтереді.

Экономическая самостоятельность гарантирована действующим в Казахстане законодательством о банках и банковских организациях. Действующие основные законодательные акты предоставляют всем коммерческим банкам экономическую свободу в распоряжении своими фондами и доходами. Прибыль банка, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров. По своим обязательствам коммерческий банк отвечает всеми принадлежащими ему средствами и имуществом, на которое может быть наложено взыскание. Весь риск от своих операций коммерческий банк берет на себя.

Банкілердің өз қызметін пайдаланушылармен қарым-қатынасы неліктен әдеттегі нарықтық қатынастар сияқты құрылуға тиіс?

Почему взаимоотношения банка со своими клиентами должны строится как обычные рыночные отношения?

Мұның себебі, несие бергенде коммерциялық банк ең алдымен пайдалылықтың, тәуекелдің, өтімділіктің нарықтық өлшемдерін басшылыққа алады. Мемлекет коммерциялық банкінің қызметін тікелей бұйрықтар берумен емес, тек жанама әдістермен ғана реттей алады. Осылайша мемлекет коммерцииялық банкінің оперативтік қызметіне араласпайды.

Потому что, предоставляя ссуды коммерческий банк исходит, прежде всего, из рыночных критериев прибыльности, риска, ликвидности. Государство может осуществлять регулирование деятельности коммерческого банка только косвенными методами, а не прямыми приказами. Таким образом, государство не вмешивается в оперативную деятельность коммерческого банка.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»